Notariële Akte


Hier de gevonden akte, waardoor Lubbert Cornelisz van Esschoten aangewezen kan worden als vader van Willem Lubberse van Esschoten.

Akte

Vertaling (bron: Paul Penning de Vries):

Naam eerste partij: Lubbert Cornelisse van Eeschoten, wonende te Seyst
Naam tweede partij: Willem Lubbertsen van Eeschoten, zoon.
Echtgenoot: Teuntje Jans Deuk, wonende Seyst

Inhoud akte:
over kost en inwoning eerste comparant, waarmee de schuld van tweede comparanten vereffend wordt.

Verwijzing: scheiding (uytkoop) d.d. 6-2-1776 ter secretarie van Zeist

Bijzonderheden: vernoemd is Hendrina van eeschoten, dochter van eerste comparant, gehuwd met Jan van Erkum.

Op heden den 27 oktober 1776

compareerden voor mij mr. Antoni van Goudoever
openbaar notaris voor den Hove van Utrecht
geeedt ende geadmitteert binnen de Stad Utrecht
reciderende en voor de getuigen nagenoemt
Lubbert Cornelisse van Eeschoten  ter eerste
ende Willen Lubbertse van Eeschoten met ende
benevens Teuntje jans Deuk
huysvrouw ter anderen syde wonende de comparanten
onder den Gerecht Seyst mij notaris bekend,
ende gaven syheden te kennen Dat t eerste comparant
van syn soon de tweede comparant te pretenderen
hadde de somma van vier honderd vier en veertig
guldens uyt hoofde ende ter saake van heden
vermelt by het vraaggescheyd en acte van
uytkoop tusschen den eersten comparant en syne
twee anderen ter secretarye van Seyst deses den
dag van des maands Februari van het jaar 1776
op geregt gepasseert en wedresydts ondertekend
dan dat sy comparanten met rijp beraad en sonder
aanvaardingen ofte misleydinge van imand deswegens
met en andere aangegaan ende
getroffen het navolgend accoord Namentligh
Dat den tweede comparant en syne huysvrouw in
plaatse van de voorn vier hondert vier en veertig
guldens in contante penningen aan den eersten
comparant te betalen integendeel van nu voortaan
tot syn sterfuur toe sullen huysvesten ende
onderhouden en dus hem van goede kost drank
en legginge voorsien mits gn van behoorlijke
kleetinge alles na synen hun staat dat sy heden
wyders hem by sieck en ongemacken sy wel
by nagt en dag alle hulp en soulaas moeten toebrengen
en generalyk in alle omstandigheden hem
sodanigh op passen en laven gelijk regt geaarde
funderen uyt de natuur en na de goddelijke
en burgerlyke wetten gehouden en verpligt syn
Dat sy lieden wyders bij het overlyden van den eersten
comparant syn lighaan ordentelyk sullen moeten
doen begraven, alles ter hunner kosten met verder
beding, dat, ingevalle d’eerste comparant binnen den
tijd van twaalf maanden na heden mogten
komen te sterven de tweede en derde comparanten
aangeven van Exkűss als in huwelijk heb
bende Hendrina van Eeschoten Dogter van
den eersten comparant sullen moeten uytkeren en betalen
d’eenhonderd guldens van by het voornoemd vraagge
scheyd van den sesden februari laatstleden  …
is gemaakt, maar anders of t verder niets.
Belovende en verbindende de twee laatste
comparanten hen te samen en ider van hen in het bisonder
by desen  Dat in dit accoord getrouwelijk
sullen nakomen ende in alle opsigten volbrengen
Waar tevens de comparant ter eenre by desen
verklaard, dat hij met dit accoord door de
comparanten ter anderen syde van de meergenoemde
vier honderd vier en veertig guldens ten vollen sigh
houd voor voldaan vergenoegt ende betaalt, gin
ter ende haar daar omme volkomen by desen
sonder eenige reserve en sonder  dat de comparanten
ter ander syde na syn overlijden door syne
Dogter Hendrina van Eeschoten oft door haar
man jan van Ee sullen mogen en worden
aangesproken tot eenige verantwoordinge
van die penningen veel min direct oft
indirect verpligt haar heden daarvan ieters
uyt te keeren, ten waar hij comparanten ten eenre
binnen die twaalff maanden mogten komen
te overlijden gelijk hierboven staat vermelt
synde eygenlyk tusschen de comparanten gecond
troveert, dat de comparanten ter anderen syde
so lang den comparant ter eenre in het leven is het
huys en land, door haar thans in eygendom
gepasseert en selfs alhier onder seyst gebouyth
wordende, niet sullen mogen verkopen, … 
alieneren nog te beswaren direct ofte indirect
also het selven ter huurleyt en versckennge
Ter beloofde huysvestinge  …….  ten
behoeven van den eerste comparant blijft verbonden
en executabel, die daarom het regt en vryheyt
aan sig behoud omme het afschrift van dit accoord
ter secretarye van Seyst te doen registreren
na behoren
Ende versogten de respective comparanten heer van
ack die as deese akte gedaan ende gepasseert
tot seyst ter presentatie van Isaac van Goudoever
en jan van Zoenen als getuygen heer
toe versorgt

Dit is het merk van Lubbert cornelisse
Dit merk heeft gestelt willem lubbertsen
Dit merk is gestelt door Teuntje jans Deuk

I Goudoever
…..
A Goudoever